อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช

 Sethakarn Prongnuch

ตำแหน่งวิชาการ : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์