ห้อง4733


ห้องเรียนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Classroom) ห้อง 4733 อาคาร 47