ประวัติสาขาวิชาประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


            สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2553  ภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นอธิการบดี
ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้ เป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรม "หลักสูตรแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ( Bachelor of Engineering) (B.Eng.)
            ชื่อภาษาไทย - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            ชื่อภาษาอังกฤษ - Computer Engineering    
            คุณวุฒิ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                     - วศ.บ.  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คุณสมบัติเฉพาะผู้เรียน
            ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต

จุดเด่นของหลักสูตร
            เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ใช้งานทางด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เรียนเกี่ยวกับอะไร
            พื้นฐานการเขียนโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ดิจิทัล  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จบแล้วทำงานอะไร
            - ผู้ออกแบบ พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
            - นักวิเคราะห์ นักออกแบบระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย
            - นักเขียนโปรแกรม หรือนักพัฒนาระบบปฎิบัติการ
            - นักวิเคราะห์ นักออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
            - นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์