อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


Avatar

อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

อาจารย์ ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

อาจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม