ห้อง4735


ห้องเรียนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Classroom) ห้อง 4735 อาคาร 47