บทความปี 2559


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความคณะผู้จัดทำดาวน์โหลด
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสําหรับจอดรถยนต์ต้นแบบควบคุมด้วยคําสั่งเสียง
Embedded System Design for Car Park Prototype by Voice Controlled
มสัลิน  อาจวชิย
วณทิพรดา  พงษง์าม
อาพนัดี  จานะ
เศรษฐกาล  โปร่งนุช
ปรุงศกัดิ,  อตัพุฒ
อภิรักษ ์ ธิตินฤมิต
การจับการเคลื่อนไหวสามมิติบนหน่วยประมวลผลกราฟิกโดยใช้คุดา
3D Motion Capture on Graphic Processing Unit using CUDA
ธนพนธ์ จันทรวงศ์สาลี
ไอราวัณ มงคลการ
ศิริชัย จูทิม
อภิสิทธ์ รัตนาตรานุรักษ์

การประมวลผลวีดีโอแบบขนาดโดยใช้เว็บซีแอล
Parallel Video Processing Using WebCL
อัษฎาวุธ อัศวมหาพงษ์
สิทะินนท์ โทนอ่อน
สุรศิกดิ์ สุทธิ
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

การประมวลผลวดีีโอบนเวบ็ด้วยจาวาสคริปต์
Video Processing on Web using JavaScript
อษัฎาวุธ  อศัวมหาพงษ์
สิทธินนท์  โทนอ่อน
สุรศกัดิ  สุทธิ
อภิสิทธิ รัตนาตรานุรักษ์
ณัฐพร อารีรัชชกุล

การสร้างขุดต้นแบบเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
Braille Printer Set Prototype
เททินี เปรมทอง
นราวรรร เองมี
กฤษณพันธุ์ จัดของ
เศรษฐกาล โปร่งนุช
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ
อภิรักษ์ ธิตินฤมิต