บทความปี 2561


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความคณะผู้จัดทำดาวน์โหลด
การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Robotic Promoter Design for Faculty of Industrial Technology, SSRU
วริศรา เลิศสิทธิสทุธิ์
พัฒนพงษ์ เกียรติภัทรชัย
เศรษฐกาล โปร่งนุช
ณรงค์ ณรงค์รัตน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มที่มีตัวประมวลผลหลายชนิดสำหรับอีเธอร์เลียม
A Performance Comparison of Heterogeneous Platforms for Ethereum 
ฉัตร์ชัย เที่ยงธรรม
อรรถวิทย์ ทองประไพ
เศรษฐกาล โปร่งนุช

การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางสำหรับตลาดนัดจตุจักร
JJ Market Guide Application Development 
ธนินท์ ปฏิญญยวัตน์
ทัตเทพ ปานสูงเนิน
เศรษฐกาล โปร่งนุช