บทความปี 2562


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความคณะผู้จัดทำดาวน์โหลด
การออกแบบระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงแบบพกพาสำหรับประมวลผลข้อมูลจากดาวเทยีม
The Mobile High-performance Computing Design for Satellite Data Processing
เศรษฐกาล โปร่งนุช
รายสุ ออ้มเขต
ธนาธิป พิกลุทอง
พิพฒัน์ มะลาพิมพ์