โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553


หลักสูตร

  • จำนวนหน่วยกิต : 135 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตร : โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดในหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต ดังนี้
   ก หมวดวิชาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตดังนี้
  1 กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
  2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
  3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
  ข หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
   ข.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม
32 หน่วยกิต
   ข.2 วิชาเฉพาะด้าน
42 หน่วยกิต
     ข.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 หน่วยกิต
     ข.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์.
9 หน่วยกิต
     ข.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12 หน่วยกิต
     ข.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
12 หน่วยกิต
     ข.2.5 กลุ่มวิชาการเลือกศึกษา
6 หน่วยกิต
   ข.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
   ข.4 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19 หน่วยกิต
  ค หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานี้ 
  • รายวิชา :
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
 ก หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

บังคับเรียน 3 วิชา
 GEL1001การใช้ภาษาไทย (Thai Usage)
3(3-0-6)
 GEL1002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น (English for Communication and Information Retrieval)
3(3-0-6)
 GEL1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน (English for Communication and Study Skills)
3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา
 GEL2001ภาษาไทยเชิงวิชาการ (Thai for Academic Purposes)
3(3-0-6)
 GEL2002ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)
3(3-0-6)     2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต


บังคับเรียน 2 วิชา
 GEH1001สุนทรียภาพกับชีวิต (Aesthetic Appreciation)
3(3-0-6)
 GEH1002สังคมไทยในบริบทโลก (Thai Society in Global Context)
3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา

 GEH2001การพัฒนาตน (Self Development)
3(3-0-6)
 GEH2002ความจริงของชีวิต (Truth of Lift)
3(3-0-6)     3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บังคับเรียน 2 วิชา

 GES1001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ (IT for Communication and Learning)
3(3-0-6)
 GES1002วิทยาศาสตร์และเทคโนโยีกับคุณภาพชีวิต (Science and Technology for Quality of Life)
3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา

 GES2001วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม (Science, Technology, and Enviroment)
3(3-0-6)
 GES2002การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
3(3-0-6) ข หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
    ข.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม 32 หน่วยกิต
FGE1101ฟิสิกส์วิศวกรรม (Engineering Physics)
3(3-0-6)
FGE1102เคมีวิศวกรรม (Engineering Chemistry)
3(3-0-6)
FGE1103กฏหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกร (Law and Ethics for Engineers)
1(1-0-2)
FGE1104คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6)
FEE1101การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis)
3(3-0-6)
FGE1105การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
3(3-0-6)
FGE1102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
3(3-0-6)
FGE1106คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6)
FGE1103การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuit Analysis)
3(3-0-6)
FGE2101คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics 3)
3(3-0-6)
FGE2102ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร (Probability and Statistics for Engineers)
3(3-0-6)
FGE3101สัมมนาสำหรับวิศวกร (Seminar for Engineers)
1(0-3-2)   ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต
       ข.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3 หน่วยกิต
CPE2205ระบบฐานข้อมูล (Database System)
3(3-0-6)       ข.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต
CPE2206ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
3(3-0-6)
CPE3201การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object Oriented Programming)
3(2-2-5)
CPE3202วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
3(3-0-6)       ข.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
CPE2201คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Mathematics)
3(3-0-6)
CPE2202เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
3(3-0-6)
CPE2204โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)
3(3-0-6)
CPE3203ทฤษฏีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information Theory and Data Communication)
3(3-0-6)       ข.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
CPE1201การออกแบบระบบดิจิทัล (Digital System Design)
3(3-0-6)
CPE2203สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architectures)
3(3-0-6)
CPE2207การจำลองระบบดิจิทัล (Digital Simulation)
3(2-2-5)
CPE2208สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)
3(3-0-6)        ข.2.5 กลุ่มวิชาเลือกศึกษา 6 หน่วยกิต 
  ในกลุ่มวิชานี้มี 2 แผน นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา 1 แผน จำนวน 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร

แผน 1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CPE4203สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Co-operative Education in Computer Engineering)
6(540)
แผน 2 กลุ่มวิชาโครงงานและฝึกประสบการณืวิชาชีพ
CPE3204โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Engineering Project 1)
1(0-3-2)
CPE4201โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Engineering Project 2)
2(0-6-3)
CPE4202การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (Computer Engineering Internship)    ข.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
CPE3301ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร (English for Engineers)
3(3-0-6)
CPE4301การนำเสนองานด้านวิศวกรรมเป็นภาษาอังกฤษ (Engineering Presentation in English)
3(3-0-6)    ข.4 กลุ่มวิชาเลือก 19 หน่วยกิต
       ข.4.1 บังคับเรียน 10 หน่วยกิต
CPE3401พื้นฐานเทคนิคการเข้ารหัสและการรักษาความมั่นคงในเครือข่าย (Fundamental Cryptography and Network Security)
3(3-0-6)
CPE3402ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information System Security)
3(3-0-6)
CPE4401ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ (Network Security and Its Application)
3(3-0-6)
CPE440ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง (Network and Security Laboratory)
1(0-3-2)        ข.4.2 เลือกศึกษา 9 หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกศึกษาในรายวิชาจากกลุ่มต่างๆ ให้ครบ 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อความสมบูณณ์ของเนื้อหาในกลุ่มวิชานั้น แต่ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนให้ครบ 3 วิชาจากกลุ่มต่างๆได้มากกว่า 1 กลุ่ม

กลุ่มพัฒนาระบบ
CPE4403การโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming)
3(2-2-5)
CPE4404เว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Web Service and Service Oriented Architecture)
3(2-2-5)
CPE4405การวิเคราหะ์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
3(3-0-6)
CPE4406การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
3(3-0-6)
CPE4407การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กรอนิกส์ (e-Commerce System Design)
3(2-2-5)
กลุ่มระบบอัจฉริยะ
CPE4408ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
3(3-0-6)
CPE4409โครงข่ายประสาท (Neural Networks)
3(3-0-6)
CPE4410การรู้จำแบบ (Pattern Recognition)
3(3-0-6)
กลุ่มคอมพิวเตอร์กราฟิก
CPE4411คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชัน (Computer Graphics and Animation)
3(3-0-6)
CPE4412การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล (Digital Image Processing)
3(3-0-6)
CPE4413การออกแบบและพัฒนาเกม (Game Design and Development)
3(3-0-6)
CPE4414การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Humen-Computer Interaction)
3(3-0-6)
กลุ่มการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CPE4415เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Wireless and Mobile Network)
3(3-0-6)
CPE4416การโปรแกรมระบบเครือข่าย (Network Programming)
3(2-2-5)
CPE4417เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet Technology)
3(3-0-6)
CPE4418การสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Communication)
3(3-0-6)
กลุ่มหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CPE4500หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Special Topics in Computer Engineering)
3(3-0-6)  ค หมวดวิชาเสรี 6 หน่วยกิต
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขา