โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558


หลักสูตร

  • จำนวนหน่วยกิต : 144 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตร : โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดในหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวม 144 หน่วยกิต ดังนี้
   ก หมวดวิชาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตดังนี้
  1 กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
  2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
  3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
  ข หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
   ข.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม
30 หน่วยกิต
   ข.2 วิชาเฉพาะด้าน
54 หน่วยกิต
     ข.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
9 หน่วยกิต
     ข.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์.
11 หน่วยกิต
     ข.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
13 หน่วยกิต
     ข.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
14 หน่วยกิต
     ข.2.5 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
   ข.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3 หน่วยกิต
   ข.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
  ค หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานี้ 
  • รายวิชา :
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
 ก หมวดวิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

บังคับเรียน 3 วิชา
 GEL1101การใช้ภาษาไทย (Thai Usage)
3(3-0-6)
 GEL1102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น (English for Communication and Information Retrieval)
3(3-0-6)
 GEL1103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน (English for Communication and Study Skills)
3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา
 GEL2201ภาษาไทยเชิงวิชาการ (Thai for Academic Purposes)
3(3-0-6)
 GEL2202ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)
3(3-0-6)
 GEL2203ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Language)
3(3-0-6)
 GEL2204ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ (Thai for Careers)
3(3-0-6)     2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

บังคับเรียน 2 วิชา
 GEH1001สุนทรียภาพกับชีวิต (Aesthetic Appreciation)
3(3-0-6)
 GEH1002สังคมไทยในบริบทโลก (Thai Society in Global Context)
3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา
 GEH2001การพัฒนาตน (Self Development)
3(3-0-6)
 GEH2002ความจริงของชีวิต (Truth of Lift)
3(3-0-6)
 GEH2203ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม (Lift in Multicultural Society)
3(3-0-6)
 GEH2204ความเป็นพลเมือง (Civil Education)
3(3-0-6)
 GEH2205ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนถษย์ที่สมบูรณ์ (Lift Skill for The Absolute Human)
3(3-0-6)     3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

บังคับเรียน 2 วิชา
 GES1001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ (IT for Communication and Learning)
3(3-0-6)
 GES1002วิทยาศาสตร์และเทคโนโยีกับคุณภาพชีวิต (Science and Technology for Quality of Life)
3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา
 GES2001วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม (Science, Technology, and Enviroment)
3(3-0-6)
 GES2002การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
3(3-0-6)
 GES2203ความรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)
3(3-0-6)
 GES2204คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต (Mathematics for Lift)
3(3-0-6)
 GES2205นันทนาการเพื่อคุณภาะชีวิต (Recreation for Quality of Lift)
3(3-0-6)
 GES2206ชีวิตและสุขภาพ (Lift and Health)
3(3-0-6) ข หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
    ข.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 30  หน่วยกิต
CPE1020การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
3(3-0-6)
CPE1021ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computer Programming Laboratory)
3(2-2-5)
CPE1022การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
3(3-0-6)
CPE1023ฟิสิกส์วิศวกรรม (Engineering Physics)
3(3-0-6)
CPE2223การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuit Analysis)
3(2-2-5)
CPE3220กฏหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกร (Law and Ethics for Engineers)
2(2-0-4)
CPE3225สัมมนาสำหรับวิศวกร (Seminar for Engineers)
2(2-0-4)
MAT1601คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6)
MAT1602คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6)
MAT1603คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics 3)
3(3-0-6)
MAT2703ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร (Probability and Statistics for Engineers)
3(3-0-6)    ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
         ข.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 9 หน่วยกิต
CPE3222ระบบฐานข้อมูล (Database System)
3(3-0-6)
CPE4020โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Engineering Project 1)
3(0-6-3)
CPE4021โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Engineering Project 2)
3(0-6-3)         ข.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ 11 หน่วยกิต
CPE1224การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object Oriented Programming)
3(3-0-6)
CPE1225ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object Oriented Programming Laboratory)
2(0-4-2)
CPE3223ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
3(3-0-6)
CPE3224วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
3(3-0-6)         ข.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 13 หน่วยกิต
CPE2220โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)
3(3-0-6)
CPE2221ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms Laboratory)
2(0-4-2)
CPE2222การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
3(3-0-6)
CPE2225เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
3(3-0-6)
CPE2226ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks Laboratory)
2(0-4-2)        ข.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 14 หน่วยกิต
CPE1226การออกแบบระบบดิจิทัล (Digital System Design)
3(3-0-6)
CPE1227ปฏิบัติการการออกแบบระบบดิจิทัล (Digital System Design)
2(0-4-2)
CPE2224องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer Organization)
3(3-0-6)
CPE2227ระบบดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Digital System)
3(2-2-5)
CPE3221สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architectures)
3(3-0-6)        ข.2.5 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

แผนที่ 1 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CPE3227การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Preparation for Field Experience in Computer Engineering)
2(180)
CPE3228การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (Computer Engineering Internship)
5(450)

แผนที่ 2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CPE4121 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Preparation for Co-operative Education in Computer Engineering)
1(190)
CPE4122สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Co-operative Education in Computer Engineering)
6(540)    ข.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
CPE3326ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร (English for Engineers)
3(3-0-6)    ข.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต
CPE5020ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)
3(2-2-5)
CPE5021การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับหุ่นยนต์ (Microcontroller Application for Robots)
3(2-2-5)
CPE5022การโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming)
3(2-2-5)
CPE5023การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกส์ (UNIX System Programming)
3(2-2-5)
CPE5024การประมวลผลภาพ (Image Processing)
3(2-2-5)
CPE5025การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
3(2-2-5)
CPE5026การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
3(3-0-6)
CPE5027ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
3(3-0-6)
CPE5028ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Information System Security)
3(2-2-5)
CPE5029พื้นฐานการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Basics of Invention and Innovation in Computer Engineering)
3(2-2-5)
CPE5120การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)
3(2-2-5)
CPE5121การออกแบบและพัฒนาเกม (Game Design and Development)
3(2-2-5) ค หมวดวิชาเลือกเสรี

    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขา