โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563


หลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                       136     หน่วยกิต

              ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     เรียนไม่น้อยกว่า                            30    หน่วยกิต

                       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า         6     หน่วยกิต

                       1.2 กลุ่มวิชาภาษา  เรียนไม่น้อยกว่า                                  6     หน่วยกิต

                       1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต

                       1.4 และนักศึกษาต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจาก 12 กลุ่มวิชาข้างต้น

             ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   เรียนไม่น้อยกว่า                            100     หน่วยกิต

                       2.1 วิชาแกน             เรียน                                            6     หน่วยกิต

                       2.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ เรียน                                          30     หน่วยกิต

                       2.3  วิชาบังคับเรียน                                                    36     หน่วยกิต

                             2.3.1    กลุ่มกลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                       3     หน่วยกิต

                             2.3.2    กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์                       9     หน่วยกิต

                             2.3.3    กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                         12     หน่วยกิต

                             2.3.4    กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์            12     หน่วยกิต

                       2.4  วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า                                         21     หน่วยกิต

                       2.5  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                  7     หน่วยกิต

              ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     เรียนไม่น้อยกว่า                               6     หน่วยกิต

 รายวิชา

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   เรียนไม่น้อยกว่า            30      หน่วยกิต

          ก.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า             6      หน่วยกิต

รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                                                                     น(บ-ป-อ)

GEN0101                 ชาววังสวนสุนันทา                                                         3(3-0-6)

                             The Royal Court of Suan Sunandha

GEN0102                 สุนทรียภาพของชีวิต                                                       3(3-0-6)

                             Aesthetic Appreciation

GEN0103                  สังคมไทยในบริบทโลก                                                     3(3-0-6)                            

                             Thai Society in Global Context

GEN0104                 การพัฒนาตน                                                              3(3-0-6)                            

                             Self Development

GEN0105                 ความจริงของชีวิต                                                          3(3-0-6)

                             Truth of Life

GEN0106                 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                 3(3-0-6)

                             Life in Multicultural Society 

GEN0107                 ความเป็นพลเมืองดี                                                        3(3-0-6)

                             Good Citizenship

GEN0108                 ความคิดอันงดงาม                                                         3(3-0-6)

                             Beautiful Thought

GEN0109                 ศาสตร์แห่งราชันย์                                                         3(3-0-6)

                             King’s Philosophy

GEN0110                 สำนึกไทย                                                                  3(3-0-6)

                             Thai Consciousness

GEN0111                 การสร้างบุคลิกผู้นำ                                                       3(3-0-6)

                             Building Leadership

GEN0112                 ปัญญาไทยนอกกรอบ                                                     3(3-0-6)

                             Outside of the Box Thai Intellect

GEN0113                 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต                                                     3(3-0-6)

                             Inspiration of Life

รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                                                                     น(บ-ป-อ)

GEN0114                 สีสันวรรณกรรม                                                           3(3-0-6)

                             Color of Literatures

GEN0115                 ภาพยนตร์วิจักษ์                                                           3(3-0-6)

                             Film Appreciation

GEN0116                 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง                                                3(3-0-6)

                             From Disappointment to a Dream Come True

         ก.2 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

GEN0201                 การใช้ภาษาไทย                                                           3(3-0-6)

                             Thai Usage

GEN0202                 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                      3(3-0-6)

                             Thai for Academic Purposes

GEN0203                 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                         3(3-0-6)

                             Thai for Career

GEN0204                 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                               3(3-0-6)

                                    English for Communication and Information Retrieval

GEN0205                 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                                          3(3-0-6)

                             English for Study Skills

GEN0206                 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                  3(3-0-6)

                             English for Academic Purposes

GEN0207                 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ                                    3(3-0-6)

                             English for Career Development

GEN0208                 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ                                        3(3-0-6)

                             English for Health Care

GEN0209                 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ                3(3-0-6)

                             Public Speaking and Presentation Skills in English

GEN0210                 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                    3(3-0-6)

                             Discourse English for Communication

GEN0211                 ภาษาจีน                                                                   3(3-0-6)

                             Chinese Language

GEN0212                 ภาษาพม่า                                                                  3(3-0-6)

                             Burmese Language

GEN0213                 ภาษาเขมร                                                                 3(3-0-6)

                             Khmer Language

GEN0214                 ภาษาลาว                                                                  3(3-0-6)

                             Lao Language

รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                                                                     น(บ-ป-อ)

GEN0215                 ภาษาเวียดนาม                                                            3(3-0-6)

                             Vietnamese Language

GEN0216                 ภาษามาเลย์                                                               3(3-0-6)

                             Malay Language

         ก.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

GEN0301                 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร                                     3(3-0-6)

                             Information Technology for Communication

GEN0302                 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                             3(3-0-6)

                             Science and Technology for Quality of Life

GEN0303                 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม                                               3(3-0-6)

                             Science and Environments

GEN0304                 รู้เท่าทันดิจิทัล                                                             3(3-0-6)

                             Digital Literacy

GEN0305                 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                                              3(3-0-6)

                             Recreation for Quality of Life 

GEN0306                 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่                                                3(3-0-6)

                             Health Care for New Gen

GEN0307                 มหัศจรรย์แห่งความคิด                                                    3(3-0-6)

                             Miracle of Thought

GEN0308                 อินโฟกราฟิก                                                               3(3-0-6)

                             Info Graphic

GEN0309                 ชีวิตกับดิจิทัล                                                              3(3-0-6)

                             Digital for Life

GEN0310                 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ                                               3(3-0-6)

                             Sexual Health Promotion

GEN0311                 ธรรมชาติบำบัด                                                            3(3-0-6)

                             Natural Therapy

GEN0312                 รู้เท่าทันภาวะการเงิน                                                      3(3-0-6)

                             Financial Literacy

GEN0313                 การเต้น                                                                    3(3-0-6)

                             Dancing

GEN0314                 โยคะ                                                                       3(3-0-6)

                             Yoga

GEN0315                 ชีวิตเลิกอ้วน                                                               3(3-0-6)

                             Never Get Fat Again

รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                                                                     น(บ-ป-อ)

GEN0316                 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย                                                   3(3-0-6)

                             Science of Anti-Aging

GEN0317                 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง                                        3(3-0-6)

                             State of the Art of Royal Cuisine

GEN0318                 รักปลอดภัย                                                                3(3-0-6)

                             Safe Sex

GEN0319                 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล                                                 3(3-0-6)

                             Entrepreneurship in Digital

          ก.4 และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า       100       หน่วยกิต

         ข.1 วิชาแกน      เรียน                  6      หน่วยกิต

IND1111
ความรู้และทักษะงานช่างในงานเทคโนโลยี

3(2-2-5)


Technologist Working Technique

IND3211
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียน

3(3-0-6)


English for Educational Success         ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  เรียน                    30      หน่วยกิต

CPE1001
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)


Computer Programming

CPE1002
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)


Circuit and Electronic

CPE1003
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)


Engineering Mathematics I

CPE1004
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)


Engineering Mathematics II

CPE1005
คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน

3(2-2-5)


Introduction to Computer and Artificial Intelligence

CPE2001
การเขียนแบบวิศวกรรม

3(2-2-5)


Engineering Drawing

CPE2002
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร

3(3-0-6)


Probability and Statistics for Engineers

CPE3001
สัมมนาสำหรับวิศวกร

3(2-2-5)


Seminar for Engineers

รหัสวิชา
ชื่อวิชา 

น(บ-ป-อ)

CPE3002
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

3(0-6-3)


Computer Engineering Project I

CPE4001
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

3(0-6-3)


Computer Engineering Project II

 

ข.3 วิชาบังคับ   เรียน    36 หน่วยกิต               

         ข.3.1  กลุ่มกลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  เรียน 3 หน่วยกิต

CPE3101
ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)Database Systems

         ข.3.2  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์  เรียน 9 หน่วยกิต

CPE1201
การโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)Object Oriented Programming


CPE3201
ระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)Operating Systems


CPE3202
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ

3(3-0-6)Software Engineering and Systems


        ข.3.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เรียน  12  หน่วยกิต


CPE2301
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)Data Structures and Algorithms


CPE2302
การสื่อสารข้อมูล

3(3-0-6)


Data Communication

CPE2303
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

3(3-0-6)


Design and Analysis of Algorithms

CPE2304
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)


Computer Networks 

        ข.3.4  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เรียน 12 หน่วยกิต
CPE1401
การออกแบบระบบดิจิทัล

3(2-2-5)


Digital System Design

รหัสวิชา
ชื่อวิชา 

น(บ-ป-อ)

CPE2401
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ            

3(2-2-5)


Computer Organization and Interface

 

CPE2402
คอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)


Computer and Architecture

CPE3401
ระบบสมองกลฝังตัว

3(2-2-5)


Embedded System


        ข.4 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต        

CPE5001
การประยุกต์งานไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับหุ่นยนต์
3(2-2-5)


Microcontroller Application for Robots


CPE5002
การสร้างสภาวะแวดล้อมจำลองด้วยภาษาจาวา
3(2-2-5)


Java Virtual Machine Programming


CPE5003
โปรแกรมระบบเครือข่ายและยูนิกส์
3(2-2-5)


UNIX and Network Programming


CPE5004
คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ
3(2-2-5)

Image Processing and Computer Vision


CPE5005
การประมวลผลบนคลาวด์

3(2-2-5)Cloud Computing


CPE5006
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(3-0-6)Systems Analysis and Design


CPE5007
ปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)Artificial Intelligence


CPE5008
ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)Computer Network Security


CPE5009
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)Design and Innovation in Computer Engineering


CPE5010
การออกแบบและพัฒนาเกม

3(2-2-5)Game Design and Development


CPE5011
พื้นฐานวิทยาการข้อมูล

3(3-0-6)Fundamental of Data Science


 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา 

น(บ-ป-อ)

CPE5012
การเขียนโปรแกรมฟอนต์เอ็น

3(2-2-5)


Front – End Programming

CPE5013
การเขียนโปรแกรมแบล็นเอ็น

3(2-2-5)


Back– End Programming

CPE5014
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

3(2-2-5)


Internet of Things

CPE5015
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

3(2-2-5)


Big Data Management

CPE5016
การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน

3(2-2-5)


Design of Parallel Algorithms

CPE5017
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล

3(2-2-5)


Practical NoSQL Database

CPE5018
การเงินคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)


Computer Finance

CPE5019
กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกร

   3(3-0-6)


Law and Ethics for Engineers

 

ข.5 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                  7  หน่วยกิต 

 

IND3801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2(90)


Preparation for Professional Experience

CPE4501
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5(450)


Computer Engineering Internship

หรือ
 

 

IND3803
การเตรียมสหกิจศึกษา

1(90)


Preparation for Co-operative Education

CPE4502
สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6(540)


Co-Operative Education in Computer Engineering

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     เรียนไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้