ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสาร
ดาวน์โหลด
1. แบบคำขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2561 
2. โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. โลโก้สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
6. ใบลาป่วย-ลากิจ สำหรับนักศึกษา
7. แบบฟอร์มใบขออนุมัติขึ้นสอบวิชาโครงงาน
8.Brochureสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
9.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
                                            เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์ม ยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เอกสาร ขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.แบบฟอร์ม คำร้องขอยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.แบบฟอร์ม ขอขยายเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.แบบฟอร์ม รับรองให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝ.3)
7. แบบฟอร์ม ขอข้อมูลเบื้องต้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (ฝ.1)
8.แบบฟอร์ม ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับ-ฝ6
9.แบบฟอร์ม ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ฝ5