ประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


            สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2553  ภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นอธิการบดี
ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้ เป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรม "หลักสูตรแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ( Bachelor of Engineering) (B.Eng.)
            ชื่อภาษาไทย - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            ชื่อภาษาอังกฤษ - Computer Engineering    
            คุณวุฒิ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                     - วศ.บ.  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คุณสมบัติเฉพาะผู้เรียน
            ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต

จุดเด่นของหลักสูตร
            เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ใช้งานทางด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เรียนเกี่ยวกับอะไร
            พื้นฐานการเขียนโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ดิจิทัล  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จบแล้วทำงานอะไร
            - ผู้ออกแบบ พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
            - นักวิเคราะห์ นักออกแบบระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย
            - นักเขียนโปรแกรม หรือนักพัฒนาระบบปฎิบัติการ
            - นักวิเคราะห์ นักออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
            - นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ชื่อปริญญา : 

ภาษาไทย 

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร: 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางวิชาการเพื่อประกอบวิชาชีพโดยเน้นการเรียนทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติตลอดถึงการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดให้

นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลายตามความต้องการ  มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณของวิศวกร  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  รวมถึงมีความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงสามารถนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ตระหนัก มีส่วนร่วม และเป็นผู้ส่งเสริมทำนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม