ห้องโปรเจค


ห้องปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Project LAB) ห้อง 4765 อาคาร 47