อาจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ
 อาจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

 Apisit Rattanatranurak

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์