อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี

 Kwanruean Ratsamee

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์