อาจารย์ ธรภรณ์ พันธุปรีชารัตน์ อาจารย์ ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์

 Tanaporn Pantuprecharat

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์