วิทยานิพนธ์รหัส 53


รายชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์คณะผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษาดาวน์โหลด
เซลล์แสดงผลอักษรเบรลล์
Braille Display Cell
นาย ชัยพร จันทรัตน์
นาย วรกุล มูลเกตุ
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์
โปรแกรมเบิกวัสดุ ยืมคืนอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการของสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Take Materials Lend – Return Equipment and Laboratory Program for Department of
Industrial Design
นางสาว ฐิตาวรรณ สิริพรพุทธคุณอาจารย์ ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์
ระบบขอใช้งานห้องเรียนสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Class Room Reservation System for Faculty of Industrial Technology
นาย โสภณ เชื้อจีน
นางสาว ภัทรนันท์ เมตต์การุณ์จิต
นางสาว สุภัทรา ฟักสุข
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์