วิทยานิพนธ์รหัส 53


รายชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์คณะผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษาดาวน์โหลด
เซลล์แสดงผลอักษรเบรลล์นาย ชัยพร จันทรัตน์
นาย วรกุล มูลเกตุ
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์-
โปรแกรมเบิกวัสดุ ยืมคืนอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการของสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนางสาว ฐิตาวรรณ สิริพรพุทธคุณอาจารย์ ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์-
ระบบขอใช้งานห้องเรียนสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนาย โสภณ เชื้อจีน
นางสาว ภัทรนันท์ เมตต์การุณ์จิต
นางสาว สุภัทรา ฟักสุข
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์-