วิทยานิพนธ์รหัส 54


รายชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์คณะผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษาดาวน์โหลด
ระบบเบิกวัสดุและยืม-คืนครุภัณฑ์สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
The System for Picking Materials and Borrowing equipment for Faculty of Industrial Technology
นาย ไฟซ้อล เปาะโน
นาย สหวัฏ พิจิตร
นาย อนันต์ อันสุวรรณ
อาจารย์ ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์
ระบบแท่นเลื่อนอัตโนมัติสำหรับกล้องจุลทรรศน์ยูเอสบีไมโครสโคป
Automatic Digital-Microscope
นางสาว พิยะดา เททพิทักษ์
นางสาว มธุรกานต์ นาถาดทอง
นางสาว รุ่งทิพย์ วงเพ็ญ
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์