วิทยานิพนธ์รหัส 55


รายชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์คณะผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษาดาวน์โหลด
การจับภาพเคลื่อนไหวและแสดงในรูปแบบ 3 มิติสำหรับการเต้นแอโรบิก
โดยใช้การประมวลผลร่วมกันระหว่างจีพียูและซีพียู
3D Motion Capture for Aerobics Dance Using GPU and Multi-Core CPU
นาย ธนพนธ์ จันทรวงศ์สาลี
นาย ไอราวัณ มงคลการ
นาย ศิริชัย จูทิม
อาจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหน่วยประมวลผลอาร์ม
และหน่วยประมวลผลอิฟิฟานี่ด้วยการคำนวณทางเมตริกซ์
Matrix Multiplication Benchmarking: ARM and Epiphany Processors
นาย ธนินท์ ปฏิญญาวัฒน์
นาย ญาณาธร เก่งอนันตานนท์
นาย รุ่งเรือง รักอาชีพ
นาย เฉลิมพล อินทร์ประดิษฐ์
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช
การพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ ร้านจิตรลดา
ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
The Development of Online Shop, In The Support Foundation of Her Majesty Queen Sirikit
นางสาว สุวารินทร์ น้อยช่างเหล็ก
นางสาว สิริภา จำปา
นางสาว พรธิภา ว่องไว
อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี
ผศ.ดร. อรรถพล ป้อมสถิตย์

เครื่องจำลองระบบจัดยาอัตโนมัติ
Automated  Medication  Dispensing  System
นาย พัชรพล ช้างหิน
นาย ศุภกฤษ สวนสวรรค์
นาย สถาพร เสาศิริ
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช

การพัฒนาอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเทคโนโลยีไร้สาย
The Heart Rate Measurement Device via Wireless Technology Development
นางสาว กันยกร อ่อนภุเวียง
นาย อภิชาติ แก้มทอง
นางสาว ปริฉัตร แสงปัญญา
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช
แอปพลิเคชันนำทํางสำหรับตลําดนัดจตุจักร
JJ Market Guide App
นางสาว มัสลิน อาจวิชัย
นางสาว วณทิพรดา พงษ์งาม
นาย อาพันดี จานะ
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช