วิทยานิพนธ์รหัส 55


รายชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์คณะผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษาดาวน์โหลด
การจับภาพเคลื่อนไหวและแสดงในรูปแบบ 3 มิติสำหรับการเต้นแอโรบิก
โดยใช้การประมวลผลร่วมกันระหว่างจีพียูและซีพียู
นาย ธนพนธ์ จันทรวงศ์สาลี
นาย ไอราวัณ มงคลการ
นาย ศิริชัย จูทิม
อาจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์-
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหน่วยประมวลผลอาร์ม
และหน่วยประมวลผลอิฟิฟานี่ด้วยการคำนวณทางเมตริกซ์
นาย ธนินท์ ปฏิญญาวัฒน์
นาย ญาณาธร เก่งอนันตานนท์
นาย รุ่งเรือง รักอาชีพ
นาย เฉลิมพล อินทร์ประดิษฐ์
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช-
การพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ ร้านจิตรลดา
ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นางสาว สุวารินทร์ น้อยช่างเหล็ก
นางสาว สิริภา จำปา
นางสาว พรธิภา ว่องไว
อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี
ผศ.ดร. อรรถพล ป้อมสถิตย์
-
เครื่องจำลองระบบจัดยาอัตโนมัตินาย พัชรพล ช้างหิน
นาย ศุภกฤษ สวนสวรรค์
นาย สถาพร เสาศิริ
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช
-
การพัฒนาอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเทคโนโลยีไร้สายนางสาว กันยกร อ่อนภุเวียง
นาย อภิชาติ แก้มทอง
นางสาว ปริฉัตร แสงปัญญา
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช-
แอปพลิเคชันนำทํางสำหรับตลําดนัดจตุจักรนางสาว มัสลิน อาจวิชัย
นางสาว วณทิพรดา พงษ์งาม
นาย อาพันดี จานะ
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช-