วิทยานิพนธ์รหัส 56


รายชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษาและสร้างวัตกรรมหุ่นยนต์ BB-8
The Study of Innovative BB-8 Robotic For Implementation
นาย ภาคภูมิ ชิณโคตร
นาย ตะวัน วรพิทย์พงศ์
นาย ศิลป์ชัย บุญเต็ม
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช
ชุดเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ต้นทุนต่่า
Low Cost Braille Printer Set
นางสาว นราวรรณ เฮงมี
นาย กฤษณพันธุ์ จัดของ
นางสาว เมทินี เปรมทอง
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช