วิทยานิพนธ์รหัส 57


รายชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์คณะผู้จัดทำอาจารย์ที่ปรึกษาดาวน์โหลด
เครื่องพิมพ์ 3 มิติหลายฟังก์ชั่นแบบใช้เทคโนโลยีแสง
Multifunction 3D Printer DLP
นางสาว จีรานิตย์   รื่นรวย
นางสาว ทิพยรัตน์  ทัดเทียม
นางสาว วทัญญู   นวรจิต
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์
การออกแบบและสร้างระบบคลัสเตอร์แบบสมองกลฝังตัวเพื่อประมวลผลข้อมูลดาวเทียม
The Design and Implementation of Embedded Cluster for Satellite Data Processing
นาย จิรายุส อ้อมเขต
นาย ธนาธิป  พิกุลทอง
นาย พิพัฒน์  มะลาพิมพ์
อาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุช
เครื่องดูแลพืชแบบอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน
Smart Auto Plant Small Size For Household
นางสาว กฤติกา ศิริดล
นางสาว ธมลวรรณ  กาญจนภิรมย์
นางสาว จุฑามาศ ฟักแก้ว
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการนำทางของรถโดยสารประจำทาง
The Development Guideline System of Bus on Android Mobile
นางสาว ปนัดดา พนารินทร์
นาย วัชรา บุญธรรม
นาย อธิเบศร์ บุตรกลาง
อาจารย์ ธนภรณ์  พันธุปรีชารัตน์

การใช้เกมออนไลน์ช่วยในการสอน เขียนโปรแกรมภาษาซี
The Online Game to Help Teach the C Programing Language
นางสาว กันยกร อ่อนภุเวียง
นาย อภิชาติ แก้มทอง
นางสาว ปริฉัตร แสงปัญญา
อาจารย์ ธนภรณ์  พันธุปรีชารัตน์

แอปพลิเคชันตรวจสอบสัญลักษณ์บนฉลากบรรจุภัณฑ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Packaging label scanner application on android
นาย กริชเพชร ขอนพนัธ์
นาย พิรภพ อดิชานันท์
นาย กันตชาติ อินทรสร
อาจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

การพัฒนาระบบบำรุงรักษาของเครื่องปรับอากาศ
Development of air conditioning maintenance system
นาย เจษฎ พัฒนเธียรสกุล
นาย วีรชัย กาณะรักษ์
นางสาว บัวเงิน    อยู่ระหัด
อาจารย์ ดร. รวิ อุตตมธนินทร์