อาจารย์


  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Avatar

อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

อาจารย์ วรณัน วรมงคล

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


  รายละเอียดเพิ่มเติม


 


  อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า       

หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า       

แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า       

แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน


อาจารย์ทศพร นาคย้อย

สาขามาตรวิทยาและประกันคุณภาพ